BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała IX / 50 / 2003 w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Zneykusa.


Uchwała Nr IX /50/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku


w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Zneykusa.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zmianami) Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że na skutek śmierci pana Arkadiusza Zneykusa wygasł mandat radnego w okręgu wyborczym nr 7.

§ 2.

Uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry