BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr IX / 53 / 2003 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.


Uchwała Nr IX /53/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku


w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 100 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje zespół, który przedstawi Radzie Miejskiej swoją opinię o zgłaszanych kandydatach na ławników, w następującym składzie:
  1. Józef Maciaszek
  2. Bogumił Andrzej Sikorski
  3. Halina Kijewska


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry