BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr IX / 54 / 2003 w sprawie: przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej


Uchwała nr IX /54/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku


w sprawie: przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Łomianki ? Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX / 54/ 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
  1. Kontrola wybranych przetargów oraz umów zawieranych przez Urząd Gminy,
  2. Kontrola pracy wybranych referatów Urzędu Gminy - na zlecenie Rady Gminy,
  3. Rozliczenie finansowe inwestycji ? wybranych,
  4. Przygotowanie oceny wykonania budżetu za rok 2002, w tym:- analiza i wykonanie uchwał Rady Miejskiej,
  5. ocena realizacji uchwał w latach 2001-2003,
  6. ocena realizacji inwestycji wod-kan (wybranych),
  7. wykorzystanie środków finansowych z budżetu Gminy na zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych (wybranych),
  8. przeprowadzenie oceny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej,
  9. przeprowadzenie oceny pracy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (teczka zgłoszeń interwencji ludności).


Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Szanowni Państwo Radni,
Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach (zał. nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Łomianki - uchwała nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2002r.) plan pracy komisji ustala Rada Miejska, w związku z tym istnieje konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
Załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwały, stanowi wypracowany plan pracy przez Komisję Rewizyjną na rok 2003.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry