BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr X /55/ 2003w sprawie: zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa.


Uchwała nr IX /55/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2003 roku


w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr VII/44/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. wprowadzającej zmiany do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/209/93 z 29 grudnia 1993r. w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza zmianę treści § 3 uchwały Rady Miejskiej nr VII/44/2003 z dnia 28 kwietnia 2003, który uzyskuje brzmienie:
"§ 3 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:uchwały Rady Miejskiej nr VII/44/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. wprowadzającej zmiany do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/209/93 z 29 grudnia 1993r. w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa.

Szanowni Państwo Radni,
Na sesji Rady 28 kwietnia 2003r. podjęliście Państwo uchwałę, która wprowadziła zmiany do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/209/93 z 29 grudnia 1993r. w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa. Wprowadzona zmiana polegała na dostosowaniu zapisów uchwały do zmienionej w ostatnim czasie ustawy o samorządzie gminnym. Po przekazaniu aktu Referat Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poprosił o wprowadzenie w podjętej uchwale zapisu o jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia powyższych zmian do uchwały Rady Miejskiej nr VII/44/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry