BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr XII / 64 / 2003 r. Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 października 2003 roku


UCHWAŁA Nr XII /64/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 października 2003 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996 roku, poz.74, z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i agospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717), Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/252/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 lutego 2002 roku.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie Konieczność sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/252/2002Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 lutego 2002 roku, jest podyktowana:
  • pilną potrzebą dokonania zmian w, przewidzianych w ww. studium, kierunkach rozwoju systemu komunikacji i transportu szczególnie w zakresie, przechodzącego przez obszar miasta i gminy, zewnętrznego układu komunikacyjnego,
  • potrzebą dokonania korekty w systemie obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody (wystosowano już wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie korekty granicy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu), a co za tym idzie - zwiększenie przestrzeni na potrzeby inwestycyjne miasta i gminy.
  • potrzebą dokonania korekty w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy ? zwiększenie obszaru na te cele w rejonie istniejącej oczyszczalni ścieków.
Zmiana Studium, poza korzyściami wynikającymi z ww. korekt, spowoduje jego dostosowanie do aktualnych unormowań prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry