BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr XII / 66 /2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpin Poduchowny".


UCHWAŁA Nr XII /66/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 października 2003 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpin Poduchowny".

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996 roku, poz.74, z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rokuo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717), w nawiązaniu do uchwały nr XXIII/159/2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kiełpin Poduchowny?, ograniczonego ulicami: Armii Poznań i Rolniczą oraz granicą z Dziekanowem Leśnym, Strugą Dziekanowską i Jeziorkiem Kiełpińskim.

§ 2.

Granice obszaru objętego planem przedstawia graficzny załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Konieczność podjęcia nowych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest podyktowana:
  • Brakiem określenia, w uchwale nr XXIII/159/2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, granic obszaru objętego planem (na mapie) i przedmiotu jego ustaleń. Wymóg zawarcia tych danych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikał z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Konkretne określenie (w przeciwieństwie do zapisów uchwały pierwotnej) granic obszaru objętego planem, w myśl interpretacji obecnie obowiązującej ustawy, nie stwarza zagrożenia podważenia uchwały na etapie sprawdzania zgodności procedury z prawem.


Uchwały te, poza skorygowaniem niewątpliwych wad uchwały pierwotnej, uczytelnią proces planistyczny opracowania planów w kontekście ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry