BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr XII / 69 /2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Centrum".


UCHWAŁA Nr XII /69/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 października 2003 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Centrum".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996 roku, poz.74, z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rokuo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717), w nawiązaniu do uchwały nr XXIII/159/2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Centrum", ograniczonego ulicami: Baczyńskiego, Warszawską, Leśną, Kolejową, Wiosenną, Wiejską, Rolniczą, Wiślaną i Jeziorną, granicami działek nr 593 i 594 oraz granicą miasta.

§ 2.

Granice obszaru objętego planem przedstawia graficzny załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry