BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr XIII / 70 / 2003r. w sprawie: powołania radnego Wiesława Pszczółkowskiego do składu osobowego Komisji Budżetowej


Uchwała Nr XIII /70/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 2003r
.


w sprawie: powołania radnego Wiesława Pszczółkowskiego do składu osobowego Komisji Budżetowej

Na podstawie § 28 ust. 4 i 7 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego Zał. Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 200 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Łomianki, Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje radnego Wiesława Pszczółkowskiego do składu osobowego Komisji Budżetowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łomiankach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie:powołania radnego Wiesława Pszczółkowskiego do składu osobowego Komisji Budżetowej

     W związku z uzyskaniem przez p. Wiesława Pszczółkowskiego mandatu radnego w wyniku wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 7 oraz złożeniem ślubowania wobec Rady Miejskiej i rozpoczęciem pracy radnego, zgodnie z § 28 ust 4 Zał. Nr 3 do statutu Miasta i Gminy Łomianki do Uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2002, jest on zobowiązany do działalności w co najmniej jednej Komisji.
Powyższa propozycja uchwały jest wynikiem wcześniej wyrażonej chęci przynależności do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łomiankach przez radnego Wiesława Pszczółkowskiego.Podstawę prawną ww. uchwały stanowi § 28 ust. 7 Zał. Nr 3 do Statutu Miasta i Gminy Łomianki do uchwały nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2002r.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry