BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr XIII / 73/ 2003 r. Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 października 2003 roku


Uchwała nr XIII /73/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 2003 roku


w sprawie : rozpatrzenia nie uwzględnionego zarzutu do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16 z 1990 r. poz. 95, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139, z późniejszymi zmianami) po rozpoznaniu zarzutu PP. Teresy i Eugeniusza Choroś do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomianki dot. działki nr 193/3 w Dziekanowie Leśnym,Rada Miejska Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Odmówić uwzględnienia zarzutu w całości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W okresie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dot. działki nr 193/3 w Dziekanowie Leśnym, wpłynął zarzut PP. Teresy i Eugeniusza Choroś, zam. w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 339. Zarzut ten dotyczy:
  1. Objęcia projektem zmiany planu jedynie działki nr 193/3, nie zaś pozostałych, okolicznych terenów,
  2. możliwości realizacji na przedmiotowym terenie stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan,
  3. pogorszenia, w wyniku realizacji ww. stacji, stanu środowiska w jej okolicy,
  4. utraty wartości nieruchomości w okolicznym obszarze.

Odmowa uwzględnienia ww. zarzutu w projekcie zmiany planu jest uzasadniona następująco:
Ad. 1. Zamiar objęcia projektem zmiany planu jedynie działki nr 193/3 był podany do publicznej wiadomości już 20 grudnia 2002 roku przez obwieszczenie na łamach "Gazety Łomiankowskiej" nr 29(106), po podjęciu w dniu 25 września 2002 roku przez Radę Miejską Uchwały nr XL/297/2002 w tej sprawie. Wnioski do planu, zgodnie z tym obwieszczeniem, mogły być zgłaszane do dnia 17 stycznia 2003 roku. Termin ten wynika z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. Nr 15 z 1999 roku, poz. 139, z późniejszymi zmianami). W terminie tym nie wpłynął żaden wniosek.
Ad. 2. W projekcie planu nie ma ustalenia lokalizacji na przedmiotowym terenie stacji dystrybucji paliw płynnych.
Ad. 3. Ustalenie projektu planu, zawarte w § 1 p. 3, dotyczące konieczności zawarcia ew. uciążliwości lokalizowanych na przedmiotowym terenie obiektów i urządzeń w granicach własności działki, zabezpiecza okoliczne tereny przed pogorszeniem stanu środowiska.
Ad. 4. Nie zmienia się docelowego przeznaczenia całego terenu oznaczonego w zmienianym planie symbolem C-3 UR/KS, tzn. pod rozbudowę drogi krajowej nr 7 (trasa N-S). Nie ma zatem możliwości zmniejszenia wartości nieruchomości w tym rejonie w związku ze zmianą tymczasowych zasad zagospodarowania w jego fragmencie

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry