BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna działa w zakresie określonym Regulaminem Pracy Komisji Rewizyjnej co stanowi załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku.

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/statut-gminy/regulamin-pracy-komisji/405,Regulamin-pracy-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej.html

Do zakresu Komisji należy między innymi:

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1)  legalności,
2)  gospodarności,
3)  rzetelności,
4)  celowości,
5)  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.  Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)    kompleksowe – obejmujące działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2)    problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3)    sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Skałd Komisji Rewizyjnej:
Janusz Skonieczny (przewodniczący),
Magdalena Cłapińska
Marcin Etienne
Tomasz Henryk Dąbrowski
Krzysztof Wawer


 

W dniu 17 czetwca 2020 (środa) o godzinie 16:00 odbędzię sie posiedzenie Komisji rewizyjnej w trybie zdalnym.

Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Omówienie Raportu o stanie Gminy Łomianki za rok 2019, przesłanego radnym 12 czerwca 2020.
3. Podjecie uchwaly w sprawie zaopiniowania raportu o stanie Gminy Łomianki za rok 2019.
4. Zapytanie i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

 

W dniu 10 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie zdalnym.

Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2019 opublikowanego 26 marca 2020 roku i omówionego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 14 kwietnia 2020 roku.
3. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2019 przesłanego radnym 28 maja 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrz Łomianek.
6. Zamknięcie obrad Komisji.

 

W dniu 14 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 17:00 odbędzię się e-posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematy posiedzenia:

1. Otwarcie obrad komisji.
2. Przegląd sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2019 opublikowanego 26 marca 2020 roku.
3. Zamknięcie obrad.
 

Komisja w dn. 12 marca 2020 roku została odwołana.

W dniu 12 marca 2020 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematy posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad Komisji.
  2. Przegląd planu kontroli na rok 2019 i podsumowanie wyników kontroli: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qN0_N7To3ILbgO4jL2JHrr5-1oBRNb9P-s4cFJb1Fo/edit#gid=0
  3. Zebranie informacji do sprawozdania rocznego.
  4. Zamknięcie obrad.

W dniu 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematy posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przygotowanie planu kontroli na rok 2020.
  3. Zamknięcie obrad.

 

W dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00  w sali B 0.06 (przy sali konferencyjnej), w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym

przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020.

 

W dniu 31 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 17.00  w sali B 0.06 (przy sali konferencyjnej), w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym

przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Tematy posiedzenia: 

1. Przegląd planu kontroli i działania zmierzające do realizmu planu do końca roku.

 2. Omówienie wyników kontroli w SM, w CUW oraz IT w UM.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2020
Data modyfikacji : 30.07.2020
Obowiązuje do : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony

do góry