BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna działa w zakresie określonym Regulaminem Pracy Komisji Rewizyjnej co stanowi załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku.

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/statut-gminy/regulamin-pracy-komisji/405,Regulamin-pracy-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej.html

Do zakresu Komisji należy między innymi:

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1)  legalności,
2)  gospodarności,
3)  rzetelności,
4)  celowości,
5)  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.  Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)    kompleksowe – obejmujące działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2)    problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3)    sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Skałd Komisji Rewizyjnej:
Janusz Skonieczny (przewodniczący),
Magdalena Cłapińska
Marcin Etienne
Tomasz Henryk Dąbrowski
Krzysztof Wawer


Termin Miejsce/godzina Porządek posiedzenia/
Protokół
16.03.2021 zdalnie, godz. 15.00 Porządek posiedzenia
14.01.2021

zdalnie, godz. 17:00

https://meet.google.com/pvv-huxp-cyq

Porządek posiedzenia

protokół

04.12.2020

 

zdalnie, godz.16.00

https://meet.google.com/cxw-tugh-uez

 

 

Porządek posiedzenia

Protokół

     

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2020
Data modyfikacji : 15.03.2021
Obowiązuje do : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Agata Milanowska

Opcje strony

do góry