BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 25 sierpnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej
w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały
nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku

 

z w o ł u j ę  

 

LXIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 25 sierpnia 2022 roku (czwartek),
o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego
w Łomiankach ul. Staszica 2,  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 -2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Łomiankach.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/471/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we fragmentach ul. Łużyckiej w Łomiankach Dolnych, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antoniego Bogdańskiego w gminie Łomianki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowej w gminie Łomianki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rumiankowej w gminie Łomianki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tulipanowej w gminie Łomianki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czerwonych Maków w gminie Łomianki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości dogrodzonych do posesji zlokalizowanych przy ul. Michałowicza i ul. Krokusa w Łomiankach oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbycia.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łomianki na rok szkolny 2022/2023.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa.
 18. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 20. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.08.2022
Data modyfikacji : 25.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Milanowska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Milanowska

Opcje strony

do góry