BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LXXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 26 stycznia 2023 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej
w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały
nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku

 

z w o ł u j ę  

 

LXXI Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 26 stycznia 2023 roku (czwartek),
o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego
w Łomiankach ul. Staszica 2,  z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Łomianki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 319 w Dąbrowie Leśnej – obręb ew. nr 143205_4.0023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Piotra Brzezińskiego w gminie Łomianki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres trzech lat.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/378/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o.o. w 2023 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/266/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o.o. w 2020 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie poprzez przeniesienie jego siedziby.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli o oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 16. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony

do góry