BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 30 marca 2023 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej
w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały
nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku

 

z w o ł u j ę  

 

LXXIV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 30 marca 2023 roku (czwartek),
o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego
w Łomiankach ul. Staszica 2,  z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023 -2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/144/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki ze specjalnego funduszu nagród.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie poprzez przeniesienie jego siedziby.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomianki na 2023 rok. 
 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łomianki, a Gminą Czosnów w zakresie zadań w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomianki Programu „Łomiankowska Karta Mieszkańca”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Dziekanowa Bajkowego i Sołtysa Sołectwa Dziekanów Bajkowy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Łomianki Stare i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łomianki Stare oraz wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Łomianki Centralne i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łomianki Centralne.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie rozpatrzenia skargi na zarządcę drogi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 530.
 16. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 18. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 23.03.2023
Data publikacji : 23.03.2023
Data modyfikacji : 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Milanowska

Opcje strony

do góry