BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 25 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej
w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały
nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku

 

z w o ł u j ę  

 

LXXVII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, na dzień 25 maja 2023 roku (czwartek),
o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego
w Łomiankach ul. Staszica 2,  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023 -2030.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o. o w 2024 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 67/11 z obrębu 0012 Sadowa.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/337/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Łomianki z m.st. Warszawa w pracach polegających na przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m.st. Warszawa oraz w Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 223/29 w Łomiankach Dolnych – obręb ew. nr  143205_5.0010 na rzecz Gminy Łomianki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 11. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie podejmowanych działań, zmierzających do odpłatnego pozyskania części działki ewidencyjnej nr 26 z obrębu 0006 Łomianki Miasto na rzecz Gminy Łomianki, na której usytuowany jest pomnik „Bohaterom poległym w obronie ojczyzny społeczeństwo Łomianek 1939-1945”.
 12. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 223/29 w Łomiankach Dolnych.
 13. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 249/2 w Łomiankach Dolnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 16. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Metadane

Data wytworzenia : 18.05.2023
Data publikacji : 18.05.2023
Data modyfikacji : 18.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony

do góry