BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

III Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 czerwca 2024 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z § 33 ust. 3 Statutu Gminy Łomianki stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/604/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 października 2023 roku

zmieniam

porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 27 czerwca 2024 roku, pismem
z dnia 13 czerwca 2024 roku, poniżej przedstawiam nowy porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2023.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2023 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.
 7. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2034.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy łomianki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/155/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. zadań własnych Gminy Łomianki w zakresie: zimowego utrzymania Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach, całorocznego utrzymania porządku na Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie przy ul. Cienistej oraz Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie przy ul. Rolniczej, utrzymania czystości na gminnych placach zabaw.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określania taryf obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Łomianki.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomianki na 2024 rok. 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu działki ewidencyjnej nr 67/11 z obrębu 0012 Sadowa.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia umowy najmu, części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 Łomianki Miasto.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części działek ewidencyjnych nr 512/6 i 512/8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części działki ewidencyjnej nr 377/14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto. (zachodnia 56).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części działki ewidencyjnej nr 377/14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto. (zachodnia 58).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łomianki.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003  w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005.
 25. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami.
 26. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 27. Wolne wnioski radnych.
 28. Zamknięcie obrad.

 

 

Marek ZIelski

                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609) wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach, zwołanej na dzień 27 czerwca 2024 roku, następujących projektów uchwał:

 

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2034.
 2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2024.
 3. w sprwie emisji obligacji komunalnych Gminy Łomianki.
 4. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej.
 5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomianki na 2024 rok. 
 6. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki.
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łomianki.
 8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003  w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach.
 9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005.

 

Burmistrz Łomianek


Tomasz Dąbrowski

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) § 32 ust. 8 i § 33 ust. 3 Statutu Gminy Łomianki stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/604/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 października 2023 roku

z w o ł u j ę  

III Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 czerwca 2024 roku (czwartek), o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2023.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2023 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/155/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. zadań własnych Gminy Łomianki w zakresie: zimowego utrzymania Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach, całorocznego utrzymania porządku na Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie przy ul. Cienistej oraz Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie przy ul. Rolniczej, utrzymania czystości na gminnych placach zabaw.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określania taryf obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Łomianki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu działki ewidencyjnej nr 67/11 z obrębu 0012 Sadowa.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia umowy najmu, części działki oznaczonej ewidencyjnej nr 11 z obrębu 0004 Łomianki Miasto.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części działek ewidencyjnych nr 512/6 i 512/8 z obrębu 0010 Łomianki Dolne.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części działki ewidencyjnej nr 377/14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto. (zachodnia 56).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części działki ewidencyjnej nr 377/14 z obrębu 0021 Łomianki Miasto. (zachodnia 58).
 16. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami.
 17. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 18. Wolne wnioski radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Marek ZIelski

                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.06.2024
Data modyfikacji : 18.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony

do góry