BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XXVI Sesja ady Miejskiej w Łomiankach 10 lipca 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę
XXVI sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 10 lipca 2008 roku (czwartek), o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. nadania nazw ulicom oraz zmiany nazwy ulicy,
2. zamiany działek,
3.wyrażenia zgody na nabycie udziałów w działce drogowej,
4. wyrażenia zgody na nabycie działek przez Gminę Łomianki,
5. przejęcia przez Gminę obowiązku utrzymania grobów i cmentarza wojennego zlokalizowanego w Kiełpinie przy ul. Rolniczej, w zakresie prac konserwacyjnych i remontowych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku na terenie cmentarza,
6. zmian do Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999r. (zmienionej Uchwałami Nr XXC/137/2000 oraz XXIX/188/2001) w sprawie cen biletów oraz opłat za przewozy świadczone przez "Komunikację Miejską Łomianki" Sp.z.o.o.,
7. wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu powierzchni reklamowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach,
8. zmiany Uchwały Nr XV/86/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Łomianki,
9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy,
10. upoważnienia Burmistrza Łomianek do zawarcia z Gminą Izabelin umowy dotyczącej wspólnego sporządzenia koncepcji i projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich eksploatacji na obszarze pogranicza gmin w rejonie Dąbrowy Leśnej,
11. procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu, a także ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,
12. zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V. Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

Osoba odpowiadająca za treść Marek Zielski
Data wytworzenia informacji 04.07.2008 r

Metadane

Data publikacji : 04.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry