BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 30 października 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę
XXIX sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 października 2008 roku (czwartek),, o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na nabycie działki przez Gminę Łomianki,

2. zmiany Uchwały Nr XV/84/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki

3. zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie gminy Łomianki,

4.ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym położonym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 48a będących własnością Gminy Łomianki,

5.zmiany Uchwały Nr XXI/141/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2008,

6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.,

8. określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej oraz określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

9. zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
  • V. Interpelacje i wolne wnioski.
    VI. Zamknięcie obrad Sesji.

    Osoba odpowiedzialna za treść:Przewodniczący Rady Miejskiej: Marek Zielski

Metadane

Data publikacji : 23.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry