BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 9 lipca 2009 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 9 lipca 2009 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I.   Otwarcie obrad.
II.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1). ogłoszenia kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego w X Edycji konkursu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej, rekreacji i sportu,2). uznania za Bohatera Ziemi Łomiankowskiej,3). przyjęcia planu  pracy Komisji  Rewizyjnej,4). rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łomianek,5). uzasadnienia do Uchwały Nr  XXXVII / 281 / 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 czerwca 2009 roku dotyczącej rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łomianek,6). uzasadnienia do Uchwały Nr  XXXVII / 282 / 2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 czerwca 2009 roku dotyczącej rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łomianek,7). wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu na wyposażenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.zabudowanych nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Łomianki lub stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Łomianki,8). zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Kopalnia Inicjatyw” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,9). emisji obligacji gminnych,10). zmiany Uchwały Nr XV/86/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Łomianki,11). zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.
IV.  Sprawozdania Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V.   Interpelacje i wolne wnioski.
VI.  Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 03.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry