BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/7429,XXXIII-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-26-lutego-2009-r.html
17.06.2024, 18:07

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 26 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę  XXXIII sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 lutego 2009 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad: 

I.      Otwarcie obrad.
II.    Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
III.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1).  nadania nazwy drodze,2).  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 509/3 o powierzchni 884 m²obręb 0005 (d.5) KW nr WARM/00052537/7 ze Spółdzielnią Domów Jednorodzinnych„Trylogia” i przejęcie nieodpłatnie usytuowanych na tej działce budynków i urządzeń oraz wniesienie jej w formie aportu na wyposażenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
3).  zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łomianki,
4). wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Łomianki z Polskiej Izby Gospodarczej„Ekorozwój”,
5).  odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Łomiankowska”,
6).  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów,
7).  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy,
8).  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski,
9).  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej,
10).  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne,
11).  zmian w statucie Domu Kultury w Łomiankach,
12).  określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, ul. Warszawska 73 i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej należącej do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, ul. Francisa Akinsa 6,
13).  zmiany Uchwały Nr XXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Mieście i Gminy Łomianki,
14).  ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki,
15).  udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
16).  zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.

IV.  Sprawozdania Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V.    Rozpatrzenie skargi wniesionej do Wojewody Mazowieckiego przez Pana Grzegorza Porowskiego na radnego Adama Salwowskiego.
VI.  Interpelacje i wolne wnioski.
VII.  Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony