BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/7430,XXXIV-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-3-kwietnia-2009-r.html
22.07.2024, 14:08

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 3 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę  XXXIV sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 kwietnia 2009 roku (piątek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I.
     Otwarcie obrad.
II.
    Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
III.
   Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na realizację zadań pn. ’’Przebudowa  skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Wiślaną w Łomiankach”,
2)    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.,
3)    zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Łomianki,            
4)    przystąpienia Gminy Łomianki do realizacji projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w gminie Łomianki,    
5)    nadania nazwy drodze, 
6)    wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
7)    wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy,   
8)    zmiany Uchwały Nr II / 11 / 2002 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Łomianki,    
9)    wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok 2009,
10)
    ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki1
11)    zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.

IV.
   Sprawozdania Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V .    Interpelacje i wolne wnioski.
VI.   Zamknięcie obrad Sesji

Metadane

Data publikacji : 31.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony