BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach 21 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 stycznia 2010 roku (czwartek), o godzinie 10.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul.Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I.  Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010,
  2. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,  
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”
    Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 3
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
  5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

IV.Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V.Interpelacje i wolne wnioski.

VI.Zamknięcie obrad Sesji.   

Metadane

Data publikacji : 15.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry