BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 26 lutego 2010 r.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 z w o ł u j ę XLIX Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 lutego 2010 roku (piątek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej
Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -
 z następującym porządkiem obrad:


 I.                   Otwarcie obrad.
 II.                Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
 III.              Podjęcie uchwał w sprawie: 


1)      nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Łomiankach
2)      nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dziekanowie Leśnym,
3)      nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dąbrowie,
4)      wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okresprzekraczający rok budżetowy,
 5)      poręczenia przez Gminę Łomianki kredytu inwestycyjnego udzielonegoSpółce „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. na zakup nowych autobusów,
 6)      wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KomunikacjaMiejska Łomianki” Sp. z o.o. w latach 2011-2015,
7)      udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla PowiatuWarszawskiego Zachodniego,  
8)      odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
 9)      przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
10)  ustanowienia stypendiów sportowych,
 11)  wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu na wyposażenie ZakładuWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zabudowanych nieruchomości stanowiącychprzedmiot własności Gminy Łomianki lub stanowiących przedmiot użytkowaniawieczystego na rzecz Gminy Łomianki,
12)  zmiany Uchwały Nr XLV/336/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcienieruchomości gruntowej,
 13)  zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010. 


 IV.            Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami .
 V.                Interpelacje i wolnewnioski.
 VI.            Zamknięcieobrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 24.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Skalska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry