BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 4 listopada 2010 r.

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę LV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 04 listopada 2010 roku (czwartek),  o godzinie 09.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy   ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I.    Otwarcie obrad.
II.    Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej.
III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    nadania nazw ulicom,
2)    stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
3)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum”,
4)    stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
5)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska”,
6)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin,
7)    zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r.
w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zmiany cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXIX/188/2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zmian cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXVI/189/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. (zmienionej Uchwałami Nr XX/137/2000 oraz XXIX/188/2001) w sprawie cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o. oraz Uchwałą Nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r., zmienionej Uchwałami: Nr XX/137/2000  z dnia 5 lipca 2000 r., Nr XXIX/188/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz XXVI/189/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o.,

8)    udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
9)    trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
10)    wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
11)    szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,

12)    utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
13)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010.
IV.    Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między sesjami.
V.    Interpelacje i wolne wnioski.
VI.    Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 29.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Skalska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry