BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 31 maja 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę XXVI Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 31 maja 2012 roku (czwartek), o godzinie 13.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:
 
I.            Otwarcie obrad.
II.           Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
III.         Podjęcie uchwał w sprawie:

 
1)      wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łomianki do realizacji projektów systemowych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w roku szkolnym 2012/2013,

2)      wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

3)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy,

4)      wyrażenia zgody na dzierżawą gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

5)      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

6)      wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

7)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B” ,

8)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”,

9)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Wschód”,

10)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”,

11)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”,

12)  emisji obligacji gminnych,

13)  zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012,

14)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021,

15)  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łomianki nieruchomości położonej w Łomiankach.


IV.        Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Łomiankach.
V.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.
VI.       Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
VII.      Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 25.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Jan Grądzki

Opcje strony

do góry