BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 28 czerwca 2012 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 czerwca 2012 roku (czwartek),  o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I.   Otwarcie obrad.

II.  Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

III. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej,

IV.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2011 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2011 rok,

2) udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B”,

4) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego,

5) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012,

V.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.

VI.   Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.

VII.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie obrad Sesji.

Projekty uchwał przedłożone przez Burmistrza Łomianek w dniu 27 czerwca 2012 r.:


Pismo przewodnie do projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Łomianek w dniu 27 czerwca 2012 r.

Metadane

Data publikacji : 15.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Jan Grądzki

Opcje strony

do góry