BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 27 września 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)   z w o ł u j ę   XXXII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 września 2012 r. (czwartek), o godzinie 15.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach z następującym porządkiem obrad:

I.  Otwarcie obrad.

II.  Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.

III. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:


1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2) uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

V.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.

VI. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.

VII.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie obrad Sesji.

Projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza Łomianek w dniu 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały.


Metadane

Data publikacji : 17.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Zielke
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry