BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

IX sesja Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2003 r.

IX sesja Rady Miejskiej
     W dniu 24 czerwca br. odbyła się dziewiąta już w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Rada podjęła 6 uchwał. Zgodnie z ustawą ordynacja wyborcza do rad gmin Rada Miejska stwierdziła wygaśniecie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 7 na sutek śmierci Pana Arkadiusza Zneykusa. W okręgu tym odbędą się wybory uzupełniające. Rada zmieniła uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa miasta Łomianki poprzez dodanie, że uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
     W trakcie tej sesji dokonano również zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2003. Dochody gminy zwiększyły się m.in. z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 15.400 zł na aktywny wypoczynek młodzieży w ramach współpracy polsko-francuskiej. Zwiększono również wydatki m.in. z przeznaczeniem na wykonanie pierwokupu działek przy ul. Racławickiej i Kolejowej oraz w Dziekanowie Leśnym przy zbiegu ulic Brzechwy i Kownackiej. Przeznaczono też dodatkowe środki na zakończenie procesu wywłaszczania działek gruntowych pod cmentarz komunalny.
     W planie przychodów i rozchodów przedszkoli dokonano zmian polegających m.in. na tym, że w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie przeznaczono 46.700 zł na modernizację kotłowni i wymianę centralnego ogrzewania.
     Rada Miejska upoważniła burmistrza do podpisania umowy na dofinansowanie budowy hali sportowej w kwocie 500 tys. zł ze środków MENiS oraz podpisania zobowiązania wekslowego jako zabezpieczenia prawidłowości i terminowości wykorzystania przyznanych środków. Podjęto również uchwałę w sprawie powołania zespołu w składzie: Józef Maciaszek, Bogumił Andrzej Sikorski, Halina Kijewska, który ma przedstawić opinię o zgłaszanych kandydatach na ławników.

Metadane

Data publikacji : 17.12.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry