BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/sesje-rady/iv-kadencja-2002-2006/43,XVIII-sesja-Rady-Miejskiej-z-dnia-30-marca-2004-r.html
2022-12-04, 14:02

XVIII sesja Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2004 r.


     W dniu 30.03. br. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, burmistrz Ł. Sokołowski przedstawił informację z wykonania zadań między sesjami, po czym radni rozpatrywali przygotowane projekty uchwał.
 • Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach, został odrzucony stosunkiem głosów 5 za przy 10 przeciw.
 • Rada szczegółowo zajęła się projektem uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Łomianki, nadania im statutów oraz wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki. Omawiano i głosowano kolejno każdą z 23 jednostek, po czym poddano pod głosowanie całą uchwałę, która została przyjęta. Pełny tekst uchwały zostanie wydrukowany po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 • Następny w porządku obrad był pakiet 3 uchwał oświatowych. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki. Uchwała została przyjęta.
 • W wyniku przyjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łomianki oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami, wydzielono na ten cel 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 • Podjęta została również uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki w roku 2004. Uchwalono na ten cel 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki do podpisania porozumienia ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Porozumienie dotyczyć będzie współfinansowania przez Gminę Łomianki inwestycji na drogach powiatowych położonych na terenie naszej gminy w wysokości 30% całkowitych kosztów inwestycji. Będzie to dla gminy obciążenie maksymalnie do 143 tys. zł.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2004 r., a także uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości, został przesunięty na następną sesję.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek drogowych w Kiełpinie o łącznej powierzchni 869 m2.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Ustalono stawkę opłaty w wysokości 25% od wzrostu wartości nieruchomości, np. przy powierzchni działki 1021 m2 wartość przed urządzeniem drogi oszacowano na 119 457 zł, po urządzeniu drogi 132 730 zł. Wzrost wartości wyniósł zatem 13 273 zł. Opłata adiacencka wyniesie 3318 zł, a jej spłata może być rozłożona na 10 lat. Warto zaznaczyć, że finansowanie przez mieszkańców np. budowy czy remontu drogi będzie zaliczane na poczet opłaty adiacenckiej. Burmistrz zwrócił też uwagę, że podobnie jak przy podatkach, również w tym przypadku będzie możliwość zmniejszenia wymiaru. Uchwała o opłacie adiacenckiej wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 • Przyjęta została uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/2003 dotyczącej ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej w roku 2004 oraz określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony