BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XVII sesja Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2004 r.


     XVII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbyła się 17 lutego 2004 r. w filii Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, przy ul. Warszawskiej 73. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Mazan.Wzięło w nich udział 14 radnych.
     Przewodniczący Rady przywitał zgromadzonych i przedstawił porządek obrad sesji, który jednak na skutek autopoprawki burmistrza został zmieniony:
 • zdjęto z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i przeniesiono go na najbliższą sesję. Do niniejszego projektu uchwały niezbędna jest opinia starosty, która nie została sporządzona na czas.
 • zdjęto również z porządku obrad projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Łomianki, nadania im statutów oraz wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki i przeniesiono go na najbliższą sesję ? z uwagi na fakt, iż ciągle wpływają postulaty dotyczące przebiegu granic. Zaproponowano omówienie ww. projektu w wolnych wnioskach.

     Radny W. Pszczółkowski zgłosił wniosek Klubu Radnych Niezależnych o wprowadzenie do porządku obrad uchwały o odwołanie pana Andrzeja Mazana z funkcji Przewodniczącego Rady, ze względu na szczególny wymiar społeczny postulując głosowanie tajne. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o przygotowanie pisemnego uzasadnienia ww. wniosku. Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie odwołania p. Andrzej Mazana z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej, ze względu na szczególny wymiar społeczny postulując głosowanie tajne.Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o przygotowanie pisemnego uzasadnienia ww. wniosku. Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
     Wniosek został odrzucony.Ostatecznie zatwierdzono następujący porządek obrad:
 1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym i Gimnazjum Nr 2 w Dziekanowie Leśnym w Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym przy ul. por. Fr. Akinsa 6,
 3. zmiany uchwały Nr XV/90/2003 dotyczącej ustalenia opłaty targowej obowiązującej w roku 2004 oraz określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy nieruchomości,
 5. zamiany działek (położonych w Dziekanowie Leśnym),
 6. nieodpłatnego przejęcia działki drogowej [(nr 94 (d.164/5)] ,
 7. nieodpłatnego przejęcia działki drogowej (nr 194/3),
 8. procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu,
 9. usunięcia stwierdzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie nieprawidłowości, a także zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2004 r.

     W ramach wolnych wniosków rozgorzała dyskusja o nowych granicach jednostek pomocniczych, ich statutach, o sposobie konsultacji nowych granic z mieszkańcami, o kolejności procedur ? najpierw wybory do jednostek pomocniczych, a następnie konsultacje z mieszkańcami dotyczące reorganizacji, czy na odwrót.
     Burmistrz Sokołowski przypomniał, że istotą nowego podziału jest stworzenie mieszkańcom możliwości pełniejszego wyrażania opinii. Przez 15 lat istnienia miasta przybyło mieszkańców, powstały nowe osiedla, kontakty stawały się coraz trudniejsze, czasami wręcz niemożliwe. Łomianki Stare to przykład takiego "wielkomiejskiego osiedla", o dużym stopniu anonimowości. Powstała więc propozycja pomniejszenia osiedli i sołectw, tak żeby można było ogarnąć to wszystko, co dzieje się wokół, by łatwiej było wyrazić problemy mniejszych grup mieszkańców. I np. propozycja podziału Dąbrowy jest bardziej trafna w proponowanych statutach, niż stan obecny.
     Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały, na co z sali zgłoszono prośbę o przygotowanie mapy, przedstawiającej nowe granice sołectw i osiedli.
     Ustalono więc, że w GŁ zostanie opublikowana mapa ukazująca nowe granice jednostek pomocnuczych, tekst informujący o istocie zmian, odbędzie się seria spotkań z mieszkańcami, i dopiero wtedy Rada powróci do tego tematu.
     Dalej omawiano sprawę wjazdu samochodów ciężarowych firmy Pol-Bot w ul. Brukową w kierunku Wisły. Zwrócono uwagę na zniszczenia nawierzchni, uszkodzenia studzienek, jakie powodują ciężkie samochody przejeżdżające tą ulicą. Zgłoszono obawy o zagrożeniach dla wału przeciwpowodziowego. W tej sprawie zostało złożone pismo do Rady Miejskiej.
     Obrady toczyły się zgodnie z zatwierdzonym porządkiem. Rada po dyskusji, w głosowaniu jawnym przyjmowała kolejne projekty uchwał. Jedynie w punkcie 3 - zmiana uchwały Nr XV/90/2003 dotyczącej ustalenia opłaty targowej obowiązującej w roku 2004 oraz określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso ? projekty obu uchwał zostały odrzucone.
     Do Rady wpłynął wniosek radnego P. Iwaszko w sprawie poparcia lokalizacji portu lotniczego w Modlinie. Burmistrz Sokołowski ? wobec kilku proponowanych lokalizacji lotniska - podpisał deklarację popierającą Modlin, podkreślając, że lotnisko w Modlinie będzie szansą na ożywienie gospodarcze naszej gminy. Radna M. Parzyszek zgłosiła jednak obawę, że lotnisko w Modlinie niesie ze sobą też negatywny aspekt, jakim jest Trasa Mszczonowska. Wiceburmistrz J. Grądzki podkreślił celowość podjęcia uchwały popierającej lokalizację lotniska w Modlinie, przy jednoczesnym oprotestowaniu budowy Trasy. Radny W. Sternicki poinformował, że zostało podpisane porozumienie między Nadarzynem i Błoniem, w wyniku którego na wysokości mostu w Modlinie powstanie obwodnica łącząca trasy Katowicką i Poznańską. Jeżeli powstanie lotnisko w Modlinie, to tym bardziej ominie to Łomianki. Po przegłosowaniu wniosek zgłoszony przez p. Iwaszko, został przekazany do opracowanie w komisji.
     Na pytanie o przetargi w gminie i sytuację, gdy w przetargu na utrzymanie czystości ciągle odpada oferent, będący mieszkańcem naszego miasta ? Burmistrz odpowiedział, że przetargi to wynik zawiłości ustawy o zamówieniach publicznych. Nie ma tu możliwości preferencji. Jeżeli zaś istnieje podejrzenie, że komisja może nie być obiektywna, natychmiast jest zmieniany jej skład. Tak też się stało i w tym przetargu. Zostaje wybrana najlepsza oferta.
     Estakada przy Brukowej spowoduje zwiększenie prędkości przy Majowej ? zgłoszono więc prośbę o przepracowanie tego tematu na komisji technicznej, a także wniosek o zaproszenie inwestora i projektanta skrzyżowania Kolejowej z Brukową na posiedzenie komisji technicznej.
     Wobec informacji, że firma Gallmar rozpoczyna budowę domów komunalnych, zlokalizowanych na skażonym terenie dawnej garbarni ? padło pytanie, czy warunkiem jest przeprowadzenie rekultywacji. Gallmar wykazał nowy operat, obecnie starosta wydaje zezwolenia budowlane, burmistrzowi nic nie jest wiadomo o wydaniu takiego zezwolenia.
     Skierowano pytanie do p. Skarbnik, czy są na terenie gminy mieszkańcy, którzy nie płacą podatków? W odpowiedzi padło, że gmina może się pochwalić wysoką ściągalnością podatków, wyciągane są konsekwencje wobec osób, które nie płacą podatków, łącznie z konsekwencjami sądowymi oraz z eksmisją.
     Burmistrz podtrzymał swoje deklaracje, jeśli chodzi o dozór, podtrzymuje gotowość przystosowania budżetu do takich działań. Zorganizowanie pomocy z zewnątrz jest trudne.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry