BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki

p.o. Kierownika: Daniel Jaszczuk
tel. 22 888 98 86

Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy  w szczególności:

 1. W zakresie ochrony środowiska:
 1. sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza,
 2. ustanawianie ograniczeń co do czasów funkcjonowania instytucji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
 3. nakazywanie osobie fizycznej, eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonywania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 4. wstrzymywanie użytkowania instalacji prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 5. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli własnej stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnienie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
 6. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 7. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 8. wydawanie nakazów usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 9. budowa i zarządzanie Bazą Danych Przestrzennych Gminy Łomianki.
 1. Z zakresu ochrony przyrody:
 1. udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
 2. prowadzenie postępowań za niszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, zgodnie z unormowaniami określonymi ustawowo,
 3. sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenach gminy,
 4. wnioskowanie o ustanowienie odpowiednich form ochrony przyrody oraz uznania terenów pokrytych drzewostanem parkowym za park gminny,
 5. inicjowanie działań w zakresie przeprowadzania szczegółowych zabiegów dotyczących zieleni miejskiej,
 6. urządzanie i utrzymywanie zieleni na działkach gminnych, w szczególności skwerów, zieleńców i placów zabaw, łącznie z działkami gminnymi, na których usytuowany jest budynek urzędu i budynki komunalne,
 7. urządzanie i utrzymywanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych.
 8. urządzanie i utrzymanie zieleni w miejscach pamięci narodowej,
 9. wykładanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów do publicznego wglądu.
 1. Z zakresu gospodarki wodnej:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie,
 2. zatwierdzanie ugody właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach,
 3. wyznaczanie na części nieruchomości przyległej do wód dostępu do wody umożliwiającego  korzystanie z niej,
 4. współdziałanie z komórką do spraw zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą,
 5. opiniowanie wniosków o udzielnie pomocy finansowej spółkom wodnym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących dotacji przedmiotowych, na wykonanie urządzeń melioracji wodnych na warunkach określonych w prawie wodnym,
 6. prowadzenie postępowań w zakresie ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 1. W zakresie opieki nad zwierzętami:
 1. zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,
 2. prowadzenie spraw związanych ze zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt,
 3. prowadzenia spraw związanych z czasowym odebraniem właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób uznany za znęcanie się,
 4. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 5. współpracy ze Strażą Miejską i innymi organizacjami w sprawach związanych z problemem bezdomnych zwierząt.
 1. W zakresie spraw rolnych i leśnych:
 1. prowadzenie kontroli zawarcia przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 2. opiniowanie spraw związanych ze zmianą użytkowania gruntu rolnego na leśny,
 3. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt,
 4. finansowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy zwalczającym chorobę zaraźliwą,
 5. załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów,
 6. znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt oraz współpraca w tym zakresie z powiatowym lekarzem weterynarii,
 7. prowadzenie kontroli gospodarstw rolnych dotyczącej ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z gospodarstw rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą,
 8. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych,
 9. prowadzenie kontroli upraw maku i konopi włóknistych,
 10. wydawanie zaświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym dla celów pracowniczych, emerytalno-rentowych i rent strukturalnych,
 11. współdziałanie z organami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny leśnej,
 12. organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną upraw przed szkodnikami, chwastami i chorobami,
 13. udział w szacowaniu szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami żywiołowymi,
 14. udział w szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych dokonywanych przez dzikie zwierzęta,
 15. poświadczanie oświadczeń  o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.
 1. Ponadto Referat realizuje zadania dotyczące:
 1. prowadzenie spraw dotyczących złóż  kopalin,
 2.  udzielania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
 3. utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym:
 1. opróżnianie koszy przy przystankach autobusowych i rozstawionych w pasach dróg gminnych,
 2. utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych zajmowanych przez urząd, przeznaczonych na place zabaw, parki, zieleńce oraz pod zabudowę komunalną,
 3. zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przylegających do działek gminnych oraz działek gminnych zajmowanych przez urząd. 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2021
Data modyfikacji : 03.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry