BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Gospodarki Przestrzennej

WYDZIAŁ GOPSPODARKI PRZESTRZENNEJ
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki
Naczelnik: Łukasz Fabrowicz
 

Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. opracowywanie i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z procedurami ustawowo określonymi,
 2. kontrola przestrzegania obowiązujących procedur w zakresie opracowywania
  i uzgadniania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. prowadzanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające
  z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
 4. analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 5. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji
  o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji  celu publicznego,
 6. przygotowywanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
  i studium oraz zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. wydawanie zaświadczeń o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 8. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzeń budowlanych z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 9. prowadzenie postępowań w zakresie warunków zabudowy oraz ustaleniu inwestycji celu publicznego, w tym prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 10. prowadzenie postępowań w zakresie opłat planistycznych,
 11. opracowywanie metadanych dla planów miejscowych,
 12. opracowywanie wniosków i opinii do planów miejscowych oraz innych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego sporządzanych przez gminy i powiaty sąsiednie, samorząd województwa i administracje rządową,
 13. opracowywanie wniosków o ogłoszenie i przygotowywanie warunków urbanistycznych konkursów architektoniczno-urbanistycznych ogłaszanych przez gminę,
 14. obsługa gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej,
 15. Zarządzanie Systemem Informacji Przestrzennej Łomianek, w tym jego rozbudowa i aktualizacja danych,
 16. opracowanie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków Łomianek.

 

Metadane

Data publikacji : 03.06.2024
Data modyfikacji : 03.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry