BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Referat Prawny

Do zadań Referatu należy sprawowanie pomocy prawnej w pełnym zakresie ustawowej działalności gminy w szczególności poprzez:

 1. udzielanie pracownikom urzędu porad i konsultacji prawnych oraz wykonywanie doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa, w sprawach dotyczących zakresu pracy urzędu,
 2. sporządzanie opinii, wyjaśnień i interpretacji w zakresie obowiązującego prawa,
 3. pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał rady, zarządzeń burmistrza, umów, decyzji administracyjnych i innych aktów prawnych i dokumentów związanych z działalnością gminy,
 4. wskazywanie na uchybienia w działalności organów gminy i urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
 5. uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
 6. występowanie w imieniu gminy, przed sądami i urzędami, a także w postępowaniach arbitrażowych, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza (zastępstwo prawne i procesowe),
 7. przygotowywanie pism procesowych, sądowych,
 8. informowanie burmistrza o zmianach w systemie prawnym dotyczącym samorządu terytorialnego oraz biegu spraw spornych toczących się przed sądami i innymi organami administracji publicznej,
 9. konsultowanie z burmistrzem konieczności ponoszenia kosztów w związku z prowadzoną obsługą prawną (wpisy sądowe, opłaty notarialne, honoraria tłumaczy przysięgłych, wynagrodzenie biegłych),
 10. uczestniczenie w sesjach rady,
 11. prowadzenie rejestru spraw sądowych.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2024
Data modyfikacji : 24.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry