BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Burmistrz Łomianek

Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski


Dni i godziny pracy:

  • poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
  • wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.


Dni i godziny przyjmowania interesantów:

  • w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00,


Przedmiot działania i kompetencje:

Do zakresu działania i kompetencji burmistrza należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) powoływanie i odwoływanie zastępców burmistrza,
3) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
4) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
5) wykonywanie budżetu gminy,
6) przygotowywanie projektów uchwał rady,
7) wykonywanie uchwał rady,
8) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
9) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
10) kierowanie działalnością urzędu,
11) nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
12) dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników,
13) upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania czynności w imieniu burmistrza,
14) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,
15) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań gminy związanych z obronnością,  
16) kierowanie Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,
17) koordynowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
18) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
19) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
20) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
21) zapewnianie skutecznej ochrony danych osobowych,
22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Burmistrzowi bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,
2) Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej,
3) Referat Kontroli Wewnętrznej,
4) Referat Kadr,
5) Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
6) Audytor wewnętrzny,
7) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
8) Inspektor Ochrony Danych.

Pod bezpośrednim nadzorem burmistrza pozostaje:
1) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.,
2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomiankach.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry