BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
 

Pełnomocnik - Artur Gajowniczek


Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

Do zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy prowadzenie zadań określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych,  a w szczególności:

 

 1.zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2.zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3.zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4.kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
    w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5.opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej,
    planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia
    stanu nadzwyczajnego,i nadzorowanie jego realizacji,
 6.prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej
    albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
    oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 7.przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do
    informacji niejawnych a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa
    lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 8.podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o
    ochronie informacji niejawnych,
 9.prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
10.opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
     o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania
     środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 

 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry