BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Audytor Wewnętrzny

 

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

 1.opracowywanie planu rocznego audytu i przedkładanie go burmistrzowi do akceptacji,
 2.przeprowadzanie audytu w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, zgodnie
    z przyjętym planem,
 3.w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytu poza planem audytu, na wniosek
    lub w uzgodnieniu z burmistrzem,
 4.sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli i zawieranie w nich ustaleń dotyczących:
        a.przyczyn niedociągnięć oraz osób odpowiedzialnych za ich spowodowanie,
        b.przesłanek sprawnej realizacji powierzonych zadań i osób wykazujących inicjatywę w tworzeniu
            i wdrażaniu rozwiązań podnoszących poziom sprawności realizacji zadań urzędu,
 5.opracowywanie propozycji zaleceń pokontrolnych,
 6.dokonywanie kontroli sprawdzającej,
 7.monitorowanie oraz prognozowanie zmian mogących mieć wpływ na sytuacje finansową gminy,
 8.analizowanie i ocena ekonomiczna wybranych obszarów działalności gminy,
 9.przestawianie burmistrzowi rocznych sprawozdań z wykonania planu audytu
10.podejmowanie działań doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu
      i jednostek organizacyjnych gminy,
11.archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 31.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry