BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/wydzialy-i-referaty/375,Sekretarz.html
15.06.2024, 06:30

Sekretarz

Urząd Miejski w Łomiankach

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Sekretarz - Artur Gajowniczek

Dni i godziny pracy:

  • poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
  • wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

 

Sekretarz organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1)    przygotowywanie projektów regulaminów, ich zmian oraz innych aktów wewnętrznych
w zakresie organizacji urzędu,
2)    podejmowanie inicjatyw usprawniania pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,
3)    zarządzanie systemem szkoleń i podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników, opracowywania ścieżek rozwoju i budowania motywacyjnego środowiska pracy,
4)    nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
5)    zastępowanie burmistrza w czasie jego nieobecności i nieobecności zastępców burmistrza,
6)    nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania spraw,
7)    zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentów w urzędzie,
8)    rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu,
9)    wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
10)    nadzór nad zapewnieniem prawidłowego procesu legislacyjnego w urzędzie, opracowaniem projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
11)    nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
12)    dbałość o sprawną obsługę interesantów i dobry wizerunek urzędu,
13)    monitorowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
14)    nadzór nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji,
15)    prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,
16)    reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z burmistrzem,
17)    wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia burmistrza,
18)    sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad zdaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Sekretarzowi podlegają:
1)    Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich,
2)    Straż Miejska.
 
Sekretarz nadzoruje:
1)    Integracyjne Centrum Dydaktyczno  Sportowe w Łomiankach.
 
 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 13.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony