BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Skarbnik

Urząd Miejski w Łomiankach

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Skarbnik - Hanna Dąbrowska

Dni i godziny pracy:

poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

 1.Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy i głównego księgowego urzędu.

 2.Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych oraz sprawuje kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do spraw finansowych.
    

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1.opracowywanie projektu budżetu gminy oraz bieżący nadzór nad jego wykonywaniem,
2.opracowywanie projektu wieloletniego planu finansowego gminy i jego monitorowanie,
3.prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej oraz ewidencji mienia gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4.wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5.dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
6.dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
7.opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy, bieżące rozliczanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu jego realizacji,
8.przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
9.kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych,
10.opiniowanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach dotyczących gospodarki finansowej,
11.nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
12.opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu, programów i prognoz finansowych gminy,
13.kontrolowanie gospodarki finansowej gminy i prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
14.nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
15.dokonywanie kontroli funkcjonalnej i bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej,
16.wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia burmistrza.

Skarbnikowi podlegają:

1.Wydział Rozliczeń  Finansowych Budżetu,
2.Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.
 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 13.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry