BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Straż Miejska

ul. Warszawska 87, 05-092 Łomianki
telefon dyżurny : 22 751-35-03
e-mail: straz.miejska@lomianki.pl

Kierownictwo Straży Miejskiej w Łomiankach:
Komendant – mgr Marcin Węgiełek
Sprawy dotyczące  bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego - Krzysztof Sulikowski

Komendant Straży Miejskiej przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13.00-16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

 1. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
  4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
  1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

3. Nadzór nad skazanymi skierowanymi do odbycia kary ograniczenia wolności/pracy społecznie użytecznej do podmiotów wskazanych na terenie Miasta i Gminy Łomianki.

 1. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy,
  2. opracowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla burmistrza lub innych upoważnionych osób,
  3. opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ich wdrażanie i realizacja,
  4. realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych w zakresie m.in. przygotowywanie decyzji w sprawach imprez masowych na terenie Gminy Łomianki,
  5. współpraca z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 2. W zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony ludności:
  1. realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania kryzysowego,
  2. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,
  3. obsługa i merytoryczne wsparcie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym uruchamianie procedur i planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych,
  4. współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpośredniej ochrony przed powodzią,
  5. monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy,
  6. realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  7. prowadzenie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie gminy,
  8. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obrony,
  9. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem kierowniczej kadry urzędu i radnych będących żołnierzami rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
  10. opracowywanie dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej związanej z doręczeniem kart powołania żołnierzom rezerwy w czasie mobilizacji
 1. Inne zadania:
  1. w zakresie ewidencji dokumentów i materiałów niejawnych, w tym przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, wysyłanie, a także wydawanie dokumentów
   i materiałów niejawnych uprawnionym osobom,
  2. w zakresie funkcjonowania i dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w tym:
 2. współdziałanie  w organizowaniu ochotniczych i zakładowych straży pożarnych, oraz prowadzenie wykazu ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy,
 3. nadzorowanie i podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia gotowości operacyjno-technicznej oraz łączności jednostek OSP,
 4. szkolenia ratowników,
 5. organizowanie ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP,
 6. prowadzenie kontroli gotowości operacyjno-technicznych OSP,
 7. opiniowanie wniosków o dofinansowanie OSP,
 8. nadzór na prawidłowością rozliczenia przyznanych dotacji i dofinansowań na rzecz OSP (w tym m.in. opisywanie faktur),
 9. inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej,
 10. składanie wniosków do projektu budżetu gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb OSP.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 01.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry