BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

tel. 22 768 63 22

Kierownik: Beata Woźniak,
Zastępca Kierownika: Aneta Paluszek

Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

Przedmiot działania i kompetencje:
Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy zzakresu rejestracji stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów oraz zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych i prawem przewidzianych oświadczeń stron - dla zdarzeń mających miejsce wyłącznie na terenie gminy Łomianki.
W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łomiankach znajdują się księgi stanu cywilnego z lat:

  • Parafia rz.-kat. KIEŁPIN i ŁOMIANKI 1918-1945
  • Urząd Stanu Cywilnego dawne - MŁOCINY 1946-1954
  • Urząd Stanu Cywilnego ŁOMIANKI i dawne - Buraków, Pieńków 1955-1959
  • Urząd Stanu Cywilnego ŁOMIANKI 1960-2019

 


Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi jako zadania zlecone sprawy związane z aktami stanu cywilnego, a w szczególności: 
 
1. sporządzanie protokołów i aktów stanu cywilnego w systemie rejestrów Państwowych (SRP) oraz wydawanie z nich odpisów; 
2. przechowywanie własnych ksiąg stanu cywilnego , skorowidzów oraz akt zbiorowych stanu cywilnego; 
3. przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; 
4. migracja aktów stanu cywilnego z ksiąg papierowych do systemu rejestrów Państwowych; 
5. wysyłanie zleceń do innych Urzędów Stanu Cywilnego o migrację aktów stanu cywilnego oraz obsługa zleceń przekazanych z innych urzędów; 
6. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego , kodeksu rodzinnego i  opiekuńczego, kodeksu postępowania  administracyjnego, ustawy o zmianie imion i nazwisk; 
7. prostowanie i uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego; 
8. transkrypcje i odtwarzanie aktów sporządzonych za granicą; 
9. odtwarzanie aktów stanu cywilnego, jeśli zdarzenie nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych rejestrach lub księgach; 
10. Przyjmowanie oświadczeń; 
a) o uznaniu dziecka urodzonego i poczętego; 
b) o zmianie imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od urodzenia; 
c) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, 
d) o wstąpieniu w związek małżeński, 
e) o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa, 
f)  o powrocie do nazwiska noszonego przed  zawarciem związku małżeńskiego, 
11. wydawanie zaświadczeń; 
a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 
b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą, 
c) o stanie cywilnym, 
d) o zamówionym ślubie, 
e) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczącej wskazanej osoby; 
f) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego; 
12. dodawanie przypisków do aktów stanu cywilnego; 
13. dodawanie wzmianek do aktów stanu cywilnego na podstawie protokołów, oświadczeń, decyzji administracyjnych i wyroków sądowych; 
14. nadawanie numerów PESEL; 
15. usuwanie oraz występowanie o usunięcie niezgodności w bazie PESEL; 
16. przekazywanie danych statystycznych do GUS oraz organów nadzoru; 
17. prowadzenie korespondencji w tym z placówkami konsularnymi; 
18. występowanie o medale za "długoletnie pożycie małżeńskie" do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przygotowanie uroczystości związanej z wręczeniem medali; 
19. Sporządzanie testamentów alograficznych.
 


 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 01.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry