BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Referat Kontroli WewnętrznejREFERAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Do zadań Referatu Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:
W zakresie kontroli zarządczej:  
1.sporządzanie dokumentacji i koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej realizowanej
  na podstawie procedury określanej odrębnym zarządzeniem burmistrza,
2.sporządzanie sprawozdań z kontroli zarządczej po każdym jej procesie,
3.przeprowadzanie ankiety samooceny kontroli zarządczej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych
  oraz dokonanie analizy jej wyników,
4.przeprowadzanie przeglądów kontroli zarządczej,
5.monitorowanie zmian w przepisach z zakresu kontroli zarządczej i ich wprowadzanie w życie,
6.prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej,
7.badanie systemów kontroli zarządczej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą
  o finansach publicznych,
8.sporządzanie obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej,
9.dokonywanie przeglądu ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności
   i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych.
W zakresie kontroli wewnętrznej:
1.opracowywanie i przedstawianie rocznych planów kontroli wewnętrznej oraz sprawozdań z ich realizacji burmistrzowi,
2.prowadzenie kontroli w jednostkach oraz innych jednostkach powiązanych z budżetem gminy,
3.prowadzenie kontroli problemowych w urzędzie w zakresie wyznaczonym przez burmistrza,
4.sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
5.przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych wraz z wnioskami,
6.organizowanie narad pokontrolnych,
7.przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń kontrolnych,
8.prowadzenie kontroli doraźnych (poza planem kontroli) na zlecenie burmistrza.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Opcje strony

do góry