BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

 
WYDZIAŁ GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki
Naczelnik: Piotr Kowalski 
tel. 
(22) 888 9847, (22) 888 9848, (22) 888 9851 -
zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym
tel. -
(22) 888 9854 i (22) 888 9855 - 
zagadnienia związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami

Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

 
Do zadań Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

W zakresie geodezji
1.prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
2.prowadzenia spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz ustalaniem nazw miejscowości,
3.nadawanie numeracji porządkowej budynków,
4.wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
5.ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
6.udział w weryfikacji deklaracji i informacji podatkowych oraz wykazów nieruchomości osób prawnych
  i fizycznych w oparciu o zapisy w ewidencji gruntów.
 
W zakresie gospodarki nieruchomościami
1.przygotowywanie i przeprowadzanie scaleń i podziałów nieruchomości,
2.prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
3.nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości,
4.regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym podejmowanie działań w celu komunalizacji mienia,
5.wykonywanie czynności związanych z zamianą gruntów,
6.przygotowywanie propozycji udzielania bonifikat od opłat rocznych,
7.prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
8.prowadzenie spraw  związanych z wywłaszczeniem oraz zwrotami nieruchomości,
9.wykonywanie czynności związanych z wydzierżawianiem terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat,
10.dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości,
11.prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym
     w trwały zarząd oraz opracowywanie umów o przekazanie nieruchomości,
12.ustalanie propozycji cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,
13.prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów,
14.prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości, w tym:
     a.sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
     b.zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości,
     c.prowadzenie ewidencji składników gminnego zasobu nieruchomości,
     d.sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami,
   e.sporządzanie trzyletnich planów wykorzystania zasobów.
15.prowadzenie spraw z zakresu:
     a.wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania gruntów stanowiących własność gminy,
     b.podziałów oraz ustalanie odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów wydzielonych w ramach tych podziałów pod drogi gminne,
     c.wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne,
     d.bezumownego korzystania z gruntu oraz wydania nieruchomości.
 
W zakresie gospodarki przestrzennej:
1.opracowywanie i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
   i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z procedurami ustawowo określonymi,
2.kontrola przestrzegania obowiązujących procedur w zakresie opracowywania
   i uzgadniania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
   i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3.prowadzanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające
    z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
4.analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
5.prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy
    i lokalizacji inwestycji  celu publicznego,
6.przygotowywanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
   i studium oraz zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego,
7.wydawanie zaświadczeń o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8.wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzeń budowlanych z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
9.prowadzenie postępowań w zakresie warunków zabudowy oraz ustaleniu inwestycji celu publicznego,
   w tym prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
10.prowadzenie postępowań w zakresie opłat planistycznych,
11.opracowywanie metadanych dla planów miejscowych,
12.opracowywanie wniosków i opinii do planów miejscowych oraz innych dokumentów z zakresu planowania
    przestrzennego sporządzanych przez gminy i powiaty sąsiednie, samorząd województwa i administracje rządową,
13.opracowywanie wniosków o ogłoszenie i przygotowywanie warunków urbanistycznych konkursów
    architektoniczno–urbanistycznych ogłaszanych przez gminę,
14.obsługa gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej,
15.Zarządzanie Systemem Informacji Przestrzennej Łomianek, w tym jego rozbudowa i aktualizacja danych,
16.opracowanie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków Łomianek.
 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry