BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Inwestycji i Remontów

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki
tel. 22 888 98 33; 22 888 98 84    

Naczelnik: Paweł Bohdziewicz tel. 22 888 98 82
 
 
Dni i godziny pracy:

• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

Do zadań Wydziału  Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

Do zadań Wydziału  Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

1. W zakresie inwestycji i remontów:

 1. opracowywanie planów inwestycyjnych oraz rzeczowo-finansowych,
 2. opracowywanie wniosków o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów,
 3. przygotowywanie, realizacja i oddawanie do użytkowania inwestycji i zadań remontowych ujętych w budżecie gminy,
 4. przygotowywanie harmonogramów, koordynacja, odbiór  i rozliczanie prac projektowych,
 5. przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji przetargowej,
 6. uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji inwestycji,
 7. koordynacja postępu robót z możliwościami finansowymi gminy,
 8. prowadzenie nadzoru technicznego robót inwestycyjnych i remontowych,
 9. nadzór na wykonawcami robót oraz udział we wszystkich czynnościach związanych z realizacją inwestycji,
 10. realizacja zatwierdzonego planu remontów budynków wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy,
 11. nadzór nad inwestycją w okresie gwarancji - zapewnienie usuwania usterek gwarancyjnych oraz dokonywania przeglądów gwarancyjnych,
 12. przestrzeganie, w porozumieniu ze skarbnikiem, terminów zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 13. rozliczanie prowadzonych inwestycji i zadań bieżących,
 14. wystawianie dokumentów księgowych OT,
 15. rejestracja i realizacja inicjatyw związanych z partnerstwem publiczno – prywatnym.

2. W zakresie zarządzania drogami gminnymi:

 1. prowadzenie okresowych kontroli bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg  wraz z infrastrukturą drogową i instalacji oświetlenia ulicznego,
 2. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 3. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 4. wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych,
 5. przygotowywanie projektów uchwał rady o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych,
 6. prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz pozostałych dróg wg kategorii ich zarządcy,
 7. powadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji zjazdów,
 8. wydawanie zezwoleń w sprawie przejazdu drogami gminnymi pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości,
 9. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczanie opłat,
 10. wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 11. opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego,
 12. koordynacja robót w pasie drogowym w zakresie zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogową,
 13. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 14. zlecanie umieszczania i utrzymywania tabliczek z nazwami ulic,
 15. zlecanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. zlecanie i przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
 17. zlecanie wykonywania robót interwencyjnych i zabezpieczających,
 18. sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych,
 19. realizacja zadań inżynierii ruchu w tym w szczególności:
 1. umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych,
 2. wnioskowanie oznakowania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
 3. zlecanie utrzymania przystanków i wiat przystankowych komunikacji publicznej na terenie gminy,

      20. zlecania nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami,

      21. organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego, w szczególności w zakresie:

 1. współpracy z Zakładem Energetycznym przy uzyskiwaniu technicznych warunków przyłączenia urządzeń elektrycznych,
 2. przygotowywania umów na dostawę energii,
 3. prowadzenia uzgodnień w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznych,
 4. rozliczania zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego,
 5. organizacji i nadzoru nad eksploatacją urządzeń i linii oświetlenia drogowego,

3. W pozostałym zakresie:

 1. wprowadzanie i nadzorowanie systemu informacji miejskiej w zakresie oznakowania ulic,
 2. prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego transportu lokalnego,
 3. utrzymywanie, konserwacja oraz zarządzanie infrastrukturą przystankową na terenie gminy, opiniowanie rozkładów jazdy autobusów,
 4. współpraca przy opracowywaniu wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 5. pomoc merytoryczna w przygotowaniu i współrealizacja wniosków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w tym prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z tego funduszu.
 6. porządkowanie i konserwacja betonowych słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Gminy Łomianki.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 01.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry