BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Gospodarki Komunalnej

 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki
 
Naczelnik: Urszula Wysocka
tel. 22 888 98 45, 22 888 98 40, 22 888 98 39, 22 888 98 38, 22 888 98 88

Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

Do zadań Wydziału Gospodarki  Komunalnej należy  w szczególności:

 1. Z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie:
 1. prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku
  i czystości w gminach,
 2. zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku,
 3. podejmowanie działań celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 4. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (SIWZ)
  w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów,
 5. przygotowanie i opracowanie projektów uchwał, zarządzeń, programów, planów, strategii i regulaminów,
 6. nadzór nad przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, który jest odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem,
 7. prowadzenie i aktualizowanie bazy ewidencji właścicieli nieruchomości
  i podmiotów objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 8. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 9. podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 10. koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Łomianki.
 11. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami zgodnie
  z obowiązującym stanem prawnym,
 12. przygotowywanie analiz związanych z racjonalną gospodarką odpadami,
 13. prowadzenie i bieżąca aktualizacja Rejestru Działalności Regulowanej oraz prowadzenie okresowych kontroli podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej zgodnie z przepisami prawa,
 14. opracowanie i publikacja na stronie Urzędu Gminy corocznej analizy stanu gospodarki odpadami,
 15. prowadzenie nadzoru i organizacja pracy GPSZOK,
 16. przygotowanie materiałów z zakresu działalności Wydziału do publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej,
 17. przyjmowanie, gromadzenie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 18. kontrola pod względem formalno-prawnym składanych deklaracji oraz prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających,
 19. kontrola nieruchomości pod względem weryfikacji informacji zawartych
  w deklaracjach dotyczących kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostowniach,
 20. kontrolowanie zgodności ilości wody zużywanej na nieruchomości (podanej
  w deklaracji) stanowiącej podstawę obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym zużyciem, zarejestrowanym przez wodomierz,
 21. prowadzenie postępowań w związku z niezłożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niedopełnieniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utratą prawa do zwolnienia,
 22. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 23. zawiadamianie mieszkańców o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 24. prowadzenie postępowań w sprawie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 25. prowadzenie czynności sprawdzających, oględzin i kontroli podatkowych w celu weryfikacji prawidłowości wykazywanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. W zakresie gospodarowania zasobami lokalowymi:
 1. kształtowanie polityki lokalowej w zakresie gospodarki zasobami lokalowymi,
 2. realizacja zadań z zakresu gospodarki i zarządzania lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi na podstawie obowiązujących przepisów,
 3. utrzymanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 4. nadzór nad racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem zasobów mieszkaniowych,
 5. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych i użytkowych, wymiar czynszów
  i innych opłat za lokale użytkowe i mieszkaniowe oraz kaucji mieszkaniowych,
 6. współdziałanie z zarządcami nieruchomości w zakresie eksploatacji zasobów gospodarki lokalowej,
 7. przeprowadzanie, we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów, remontów budynków komunalnych i znajdujących się w nich lokali mieszkaniowych,
 8. wykonywanie obowiązków wynajmującego,
 9. przygotowywanie decyzji o przydziale pomieszczeń zastępczych osobom z domów przewidzianych do rozbiórki lub remontu w związku z zagrożeniem lub pozbawieniem wskutek klęski żywiołowej,
 10. wykonywanie egzekucji lokalowej,
 11. planowanie, gospodarowanie i rozliczanie się z wydatków środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy w zakresie wykonywanych zadań,
 12. rozpatrywanie spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami mieszkalnymi, a w szczególności:
 1. regulowanie tytułów prawnych osób zamieszkujących w lokalach wchodzących w skład zasobu lokalowego,
 2. kierowanie do egzekucji prawomocnych wyroków sądowych orzekających eksmisje z lokalu komunalnego,
 3. zapewnienie lokalu socjalnego dla osób mających orzeczoną eksmisję
  z lokalu mieszkalnego i posiadających uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego,
 1. zabezpieczenie należących do zasobów gminy budynków mieszkalnych pod względem p-poż i BHP,
 2. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków komunalnych.
 1. Ponadto Wydział realizuje zadania dotyczące:
 1. zakładania i utrzymywania placów zabaw i boisk gminnych,
 2. prowadzenia spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym:
 1. zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
 2. decydowanie o zamknięciu cmentarzy,
 3. utrzymywanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym, w tym sprzedaż miejsc pochówku,
 4. ustalanie cen za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym,
 5. utrzymanie i konserwacja pomników, nagrobków, masztów z flagami, ogrodzeń, chodników na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Kiełpinie oraz w innych miejscach pamięci narodowej.
 1. wydawania decyzji nakazujących wykonanie obowiązków wynikających z ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności obowiązku przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnię ścieków.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 30.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry