BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu

Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115,  05-092 Łomianki
 
Naczelnik: Elżbieta Kilińska tel. 22 768 63 16
 
Dni i godziny pracy:

• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.


Przedmiot działania i kompetencje:

 Do zakresu działania Wydziału  należy w szczególności:
 1. współpraca w zakresie budżetu i jego realizacji z jednostkami podległymi gminie i komórkami organizacyjnymi urzędu,
 2. prowadzenie zaangażowania wydatków budżetowych,
 3. uzgadnianie zaangażowania i wydatków z komórkami merytorycznymi,
 4. sporządzanie miesięcznego kasowego wykonania budżetu gminy,
 5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 7. księgowanie planu budżetu gminy i planu budżetu urzędu,
 8. przyjmowanie sprawozdań, bilansów, deklaracji cząstkowych VAT, JPK od jednostek i kontrola poprawności ich wykonania, pod względem formalno – rachunkowym,
 9. księgowanie syntetyczne i analityczne dochodów gminy, wydatków urzędu, oraz funduszy,
 10. uzgadnianie wyciągów bankowych, kont syntetycznych, analitycznych i sald, sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 11. wystawianie not księgowych,
 12. księgowanie i obsługa pożyczek oraz kredytów bankowych,
 13. rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek,
 14. rozliczanie zobowiązań z kontrahentami,
 15. księgowanie dokumentów dotyczących inwestycji oraz kontrola ich pod względem formalno – rachunkowym,
 16. rozliczanie i przekazywanie dotacji i środków na zadania własne, zlecone i powierzone z budżetu gminy,
 17. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym, rachunkowym,
 18. przyjmowanie depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów,
 19. prowadzenie ewidencji podstawowych środków trwałych urzędu,
 20. sporządzanie deklaracji podatkowych i terminowe przekazywanie podatków i należności budżetu państwa,
 21. rozliczanie umów zleceń - naliczanie i przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,
 22. sporządzanie list płac dla pracowników urzędu,
 23. naliczanie i wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego oraz finansowanych z budżetu państwa,
 24. prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK),
 25. rozliczanie oświadczeń pracowników, którym przyznano limity kilometrów,
 26. wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 27. prowadzenie kartotek wynagrodzeń, kartotek wypłacanych zasiłków (rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych),
 28. sporządzanie przelewów dotyczących list płac oraz innych wydatków,
 29. sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych do ZUS,
 30. sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników,
 31. naliczanie i wypłata ekwiwalentów oraz diet,
 32. wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku gminy oraz księgowanie należnego podatku VAT i prowadzenie w tym zakresie rejestru,
 33. prowadzenie rejestru VAT naliczonego i rozliczanie podatku VAT,
 34. wystawianie deklaracji VAT i plików JPK,
 35. prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej dla pracowników urzędu,
 36. ewidencja i rozliczanie wpłat z tytułu opłaty paszportowej,
 37. prowadzenie windykacji należności z tytułu najmu, dzierżawy, pasa drogowego, użytkowania wieczystego – wysyłanie pism, wezwań i upomnień,
 38. prowadzenie rozliczeń ZFŚS.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 01.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry