BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
 
Naczelnik: Małgorzata Kępa  tel. 22 768 63 17
 
Dni i godziny pracy:

• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.


Przedmiot działania i kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału  należy w szczególności: 

 1. prowadzenie ewidencji komputerowej podatników i opodatkowanych nieruchomości   wg programu podatkowego,
 2. prowadzenie ewidencji komputerowej podatników i opodatkowanych środków transportowych wg programu podatkowego,
 3. prowadzenie ewidencji komputerowej podatników i nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami,
 4. planowanie dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz sporządzanie sprawozdań  z ich realizacji,
 5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie podatków i opłat,
 6. prowadzenie rejestru zaangażowania wydatków związanych z poborem i windykacją podatków lokalnych,
 7. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ustalania inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia,
 8. przyjmowanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny od osób prawnych,
  a także osób fizycznych, które deklarują podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
 9. przyjmowanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób  fizycznych,
 10. przyjmowanie deklaracji podatkowych od osób prawnych i fizycznych w zakresie podatku od środków transportowych,
 11. przygotowanie decyzji ustalających oraz dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,
 12. wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych w przypadku nie złożenia deklaracji, albo gdy wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji,
 13. wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych w przypadku nie złożenia deklaracji, albo gdy wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji,
 14. prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie zmiany decyzji ostatecznych
  w zależności od nowych okoliczności powstałych w trakcie roku podatkowego, mających wpływ na wymiar podatku na dany rok podatkowy,
 15. prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków lokalnych – umorzenia zaległości, rozłożenia na raty spłaty zaległości, odroczenia terminu płatności podatku,
 16. prowadzenie postępowań dotyczących opiniowania wniosków w sprawach z zakresu stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy a pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym przygotowanie postanowień,
 17. prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji organu podatkowego I instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 18. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wpłat podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych,
 19. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wpłat podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych,
 20. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wpłat z tytułu podatku od środków transportowych,
 21. prowadzenie postępowań podatkowych związanych z określeniem i zwrotem stwierdzonych nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,  z tytułu opłaty  za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu opłaty skarbowej,
 22. rozliczanie inkasentów z poboru podatków lokalnych oraz zaopatrywania inkasentów w kwitariusze przychodowe oraz rozliczenia ich z wydanych kwitariuszy,
 23. sporządzanie umów cywilnoprawnych z pracownikami doręczającymi decyzje wymiarowe oraz
  z inkasentami powołanymi do poboru podatków i opłat lokalnych,
 24. podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności stanowiących dochody budżetu Gminy (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz wniosków o wpis hipoteki przymusowej) w granicach uprawnień wynikających z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ordynacji podatkowej,
 25. podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności  z tytułu niezapłaconych mandatów nałożonych przez Straż Miejską,
 26. wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości w podatkach lokalnych i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zaświadczeń o stanie majątkowym,
 27. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis, sporządzanie sprawozdań o udzieleniu bądź nieudzielaniu pomocy z tym zakresie,
 28. sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach z tytułu podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości i od środków transportowych,
 29. sporządzanie sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub informacji
  o nieudzielonej pomocy de minimis w rolnictwie  i rybołówstwie,
 30. sporządzanie sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie lub informacji o nieudzielonej pomocy publicznej z tytułu podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości i od środków transportowych,
 31. przygotowywanie wniosków w sprawie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, 
 32. prowadzenie czynności sprawdzających, oględzin i kontroli podatkowych w celu weryfikacji prawidłowości wykazywanych podstaw opodatkowania u podatników podatków lokalnych,
 33. przygotowanie do publikacji w BIP wykazów określonych w ustawie o finansach publicznych
  w zakresie udzielonych ulg podatkowych z tytułu podatków realizowanych przez wydział,
 34. współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie wymiany informacji,
 35. współpraca z jednostkami powiatowymi: ewidencją gruntów i budynków, wydziałem komunikacji
  i transportu oraz inspektorem nadzoru budowlanego,
 36. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 37. obsługa producentów rolnych w zakresie zwrotu podatku, zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry