BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/wydzialy-i-referaty/389,Wydzial-Administracyjno-Organizacyjny.html
15.06.2024, 05:20

Wydział Administracyjno - Organizacyjny

 

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki

Naczelnik: Beata Duch-Kosiorek tel. 22 768 63 69

Dni i godziny pracy:

• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

Do zakresu działania Wydziału  należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw administracyjnych:
 1. planowanie i organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego urzędu, w tym prowadzenie gospodarki materiałami,
 2. prowadzenie centralnego rejestru pieczęci, weryfikacja zamówień na pieczęcie urzędowe
  i pieczątki, kontrola ich przechowywania i stosowania,
 3. prowadzenie ewidencji mienia urzędu, w tym ewidencji środków trwałych i pozostałych środków,
 4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i administracją budynkami urzędu, w tym dostawa mediów, ochrona, ubezpieczenie, konserwacja,
 5. zapewnienie okresowych kontroli związanych z ochroną przeciwpożarową, odgromową, bhp,
 6. prowadzenie książki obiektu,
 7. utrzymanie czystości w budynkach urzędu,
 8. konserwacja sprzętu biurowego,
 9. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 10.  zabezpieczanie druków firmowych, wizytówek i innych zatwierdzonych elementów identyfikacji wizualnej,
 11.  prowadzenie spraw z zakresu telefonii stacjonarnej i komórkowej dla potrzeb urzędu,
 12.  utrzymywanie i prowadzenie ewidencji tablic informacyjnych urzędu,
 13.  prowadzenie spraw związanych z godłem państwowym i tablicami urzędowymi, umieszczeniem flag i herbu Łomianek na budynkach urzędu, dekorowanie budynków i lokali urzędu
  z okazji świąt, uroczystości i rocznic,
 14.  prenumerowanie prasy dla potrzeb urzędu,
 15.  obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez kierownictwo urzędu,
 16.  zabezpieczenie środków na składki członkowskie stowarzyszeń i związków międzygminnych, na podstawie uchwał podjętych przez te podmioty (realizacja przyjętych uchwał Rady Miejskiej),
 17.  techniczne przygotowanie raportu o stanie gminy oraz dotrzymanie terminów o których mowa
  w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym,
 18.  prowadzenie rejestru ryzyk,
 19.  prowadzenie rejestru działań lobbingowych.
 1. W zakresie archiwizacji:
 1. prowadzenie archiwum zakładowego, w tym gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie, zabezpieczanie dokumentów archiwalnych,
 2. klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów archiwalnych znajdujących się
  w zasobie archiwum zakładowego,
 3. przekazywanie akt do archiwum państwowego,
 4. opracowywanie projektów zmian w obowiązujących uregulowaniach wewnętrznych dotyczących działania archiwum i czynności kancelaryjnych,
 5. prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych
  w urzędzie, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt, właściwego zakładania spraw
  i prowadzenia akt spraw,
 6. bieżąca kontrola przestrzegania instrukcji archiwalnej w urzędzie.
 1. W zakresie  spraw kancelaryjnych:
 1. prowadzenie kancelarii urzędu (biura podawczego) zgodnie z zasadami i trybem wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących oraz uregulowaniach wewnętrznych,
 2. prowadzenie sprawnego obiegu dokumentów,
 3. zapewnienie właściwej obsługi interesantów w urzędzie,
 4. obsługa kancelaryjna kierownictwa urzędu,
 5. obsługa sekretariatu burmistrza i zastępców burmistrza,
 6. obsługa przyjęć interesantów przez burmistrza i zastępców burmistrza,
 7. podawanie do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: obwieszczeń, zarządzeń i innych aktów wydawanych przez burmistrza oraz dokumentów zewnętrznych przesyłanych do urzędu celem doręczenia zastępczego,
 8. prowadzenie centralnych rejestrów i ewidencji, w tym: zarządzeń burmistrza, umów cywilnoprawnych, porozumień, rejestru skarg i wniosków, książki kontroli, umów najmu powierzchni w budynkach gminnych,
 9. prowadzenie rejestrów pełnomocnictw i upoważnień burmistrza,
 10.  prowadzenie spraw dotyczących petycji,
 11. prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz koordynowanie terminowości udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
 12.  prowadzenie rejestru wniosków o powtórne wykorzystanie informacji publicznej i otwartych danych,
 13.  koordynowanie spraw dotyczących sprawozdawczości statystycznej GUS,
 14.  wykonywanie zadań związanych z przeprowadzanymi wyborami i referendami oraz spisami powszechnymi, w tym przeprowadzaniem spisu rolnego,
 15.  prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy,
 16.  prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej.
 1. Ponadto Wydział realizuje zadania dotyczące:
 1. wykonywania funkcji organu założycielskiego w stosunku do spółek, w których Gmina Łomianki jest wspólnikiem.
 2. zakładania i utrzymywania placów zabaw i boisk gminnych,
 3. prowadzenia spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  w tym:
 1. zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
 2. decydowanie o zamknięciu cmentarzy,
 3. utrzymywanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym, w tym sprzedaż miejsc pochówku,
 4. ustalanie cen za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym,
 5. utrzymanie i konserwacja pomników, nagrobków, masztów z flagami, ogrodzeń, chodników na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Kiełpinie oraz w innych miejscach pamięci narodowej.
 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 03.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony