BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Edukacji

 
WYDZIAŁ EDUKACJI
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
 
Naczelnik:  Anna Grabowska tel. 22 768 62 19

Dni i godziny pracy:

• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:

codziennie w godzinach pracy urzędu

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1.nadzór nad szkołami i przedszkolami, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki,
2.udzielanie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i przedszkoli w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych
   wynikających z ustaw: Prawo oświatowe, o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela,
3.koordynowanie oraz integrowanie działalności oświatowo – wychowawczej i opiekuńczej na terenie gminy,
4.analizowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli przed zatwierdzeniem organizacji roku szkolnego
   oraz zmian w ciągu roku,
5.opiniowanie wniosków dyrektorów szkół w sprawie przyznawania godzin nauczania indywidualnego dla uczniów,
6.wspieranie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
7.ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych z uwzględnieniem prognoz demograficznych,
   uwarunkowań społecznych oraz ekonomicznych,
8.koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań szkół  w zakresie programów rządowych, w tym  ,,Wyprawka szkolna”,
   „Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” oraz lokalnych, w tym   akcja „Lato w mieście” i „Zima w mieście”,
9.współpraca ze szkołami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
10.egzekwowanie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i przedszkola,
11.kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież w wieku 16-18 lat
     oraz prowadzenie ewidencji i postępowań w tym zakresie.
12.prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola,
13.prowadzenie dokumentacji związanej z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół i przedszkoli,
14.prowadzenie całokształtu spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
15.przygotowywanie merytoryczne wniosków do Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej
     o przyznanie nagród dla wyróżniających się dyrektorów szkół i przedszkoli,
16.prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
17.udział w pracach komisji związanych z nadawaniem nauczycielom kolejnych stopni awansu zawodowego,
18.prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
19.sporządzanie planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
20.przygotowywanie informacji o stopniu realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny,
21.realizacja projektów edukacyjnych unijnych zgodnie z umowami o dofinansowanie i założeniami wniosków projektowych
     oraz nadzorowanie szkół w zakresie realizacji projektów unijnych,
22.organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
23.organizacja dojazdu do szkół uczniów, których droga do szkoły przekracza odległości wskazane w prawie oświatowym,
24.współorganizowanie rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
     w tym organizowanie otwartych konkursów ofert dla przedszkoli niepublicznych,
25.prowadzenie:
    a.ewidencji placówek niepublicznych,
    b.rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
    c.wykazu dziennych opiekunów,
26.wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych oraz decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
27.wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz decyzji o odmowie wpisu do rejestru,
28.wydawanie zaświadczeń o wpisie do wykazu dziennych opiekunów oraz decyzji o odmowie wpisu do wykazu dziennych opiekunów,
29.nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej
     opieki – prowadzenie kontroli planowych zgodnie z planem nadzoru i kontroli doraźnych,
30.prowadzenie sprawozdawczości w systemie aplikacji statystycznej z obszaru świadczeń rodzinnych
     Quick Stat – sprawozdawczość rzeczowo-finansowa  z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
31.wykonywanie sprawozdawczości oświatowej, w tym scalanie danych w systemie SIO
     i przekazywanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w tym:
      a.prowadzenie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
      b.nadawanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO,
      c.wprowadzanie danych dotyczących jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty (gminy),
      d.weryfikacja danych dotyczących szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych na podstawie raportu
          z bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
32.przygotowywanie projektów aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy w sprawach będących
      przedmiotem działania wydziału, w tym opracowywanie projektów statutów nowo zakładanych szkół i przedszkoli,
33.przygotowanie i koordynowanie prac związanych z pełnym zabezpieczeniem środków finansowych z zakresu oświaty
      w budżecie gminy, w tym:
      a.opracowywanie projektu budżetu dla oświaty – zbiorczo (wszystkie placówki publiczne i niepubliczne),
      b.występowanie o zmiany w budżecie w zakresie zadań realizowanych przez referat oświaty
         (dowożenie uczniów, placówki niepubliczne, pozostała działalność),
      c.przygotowywanie okresowych sprawozdań, w tym: sprawozdań rocznych i półrocznych z realizacji budżetu oświaty,
      d.analizowanie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, sporządzanie opracowań, zestawień i raportów,
      e.współpraca z instytucjami i urzędami administracji publicznej w zakresie realizacji budżetu po stronie
         dochodów i wydatków (subwencje, dotacje),
       f.wyliczanie dotacji dla placówek niepublicznych, merytoryczna kontrola rozliczanej dotacji oraz rozliczanie
         dotacji pomiędzy gminami,
       g.wyliczanie dla przedszkoli samorządowych dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie
          wychowania przedszkolnego,
34.prowadzenie spraw związanych z udzieleniem uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół i przedszkoli nagród burmistrza,
35.organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i świątecznych spotkań burmistrza z nauczycielami,
     w tym z emerytowanymi nauczycielami,
36.archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjną,
37.współpraca z:
     a.Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki,
     b.lokalnymi instytucjami, organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci,
     c.Współpraca z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz związkami
        zawodowymi w sprawach wymagających uzgodnień i opinii.
 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 13.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry