BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej

Urząd Miejski w Łomiankach (Świetlica Miejska w Burakowie)
ul. Parkowa 2,  05-092 Łomianki

Naczelnik - Aleksandra Jankowska, 
tel. 22 888 98 41, 222 888 98 42 - fundusze zewnetrzne, program Czyste Powietrze i CEEB
tel. 22 768 62 10, 22 888 98 56, 666 834 548 - działalność gospodarcza 

Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

 
Do zakresu działania Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Działaności gospodarczej należy w szczególności:
 
1. w zakresie funduszy zewnętrznych:
1) przygotowywanie i analiza informacji w zakresie możliwości aplikowania do instytucji
krajowych i zagranicznych, w szczególności w zakresie programów finansowanych ze środków krajowych i europejskich, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez samorządy i organizacje pozarządowe,
2) analiza Polityki Spójności Unii Europejskiej oraz krajowej polityki rozwoju regionalnego, w tym dokumentów programowych tych polityk w zakresie zgodności opracowywanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów,
3) współpraca z instytucjami europejskimi w zakresie programów i projektów finansowanych ze środków europejskich koordynowanych na poziomie tych instytucji,
4) współpraca z samorządem województwa mazowieckiego i innymi instytucjami szczebla
regionalnego w zakresie programów i projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych koordynowanych na poziomie województwa,
5) współpraca z instytucjami administracji państwowej i innymi instytucjami szczebla centralnego w zakresie programów i projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych koordynowanych na szczeblu centralnym,
6) współpraca z komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi podmiotami w celu pozyskania danych niezbędnych do opracowania wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez Gminę,
7) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie przedsięwzięć gminy
ze środków zewnętrznych, w tym europejskich, do instytucji krajowych i europejskich, w tym przygotowywanie niezbędnych załączników do wniosków o dofinansowanie,
8) współpraca z komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz z innymi
podmiotami przy przygotowywaniu i realizacji wspólnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym europejskich,
9) pomoc i konsultacje w zakresie przygotowania i procesu aplikacji projektów do pozyskania dofinansowania w ramach środków bezzwrotnych,
10) monitorowanie realizacji rzeczowo-finansowej poszczególnych projektów gminy wspartych ze źródeł zewnętrznych, w tym europejskich,
11) monitorowanie i realizacja procesu sprawozdawczości do instytucji krajowych i europejskich współfinansujących lub pośredniczących we współfinansowaniu ze stanu realizacji projektów gminy,
12) nadzór i rozliczanie finansowe projektów infrastrukturalnych gminy dofinansowywanych
z bezzwrotnych środków zewnętrznych, w tym europejskich, w tym przygotowywanie i weryfikacja wniosków o płatność,
13) udział w prowadzeniu działań promocyjnych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym europejskich,
14) gromadzenie danych na temat środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich przez gminę i jej jednostki organizacyjne,
15) prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zewnętrznych, w tym europejskich przez gminę i jej jednostki organizacyjne,
16) udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych i innych przedsięwzięć gminy, w szczególności w zakresie identyfikacji przedsięwzięć planowanych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym europejskich,
17) wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii,
18) docieranie z informacją o ogłoszonych konkursach i programach do osób i podmiotów, które mogą być nią zainteresowane oraz udzielanie informacji na temat funduszy pomocowych,
19) prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Łomianki,
20) prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków,
21) archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 
2. w zakresie działalności gospodarczej:
1) podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej na terenie gminy,
2) wsparcie przedsiębiorców poprzez Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorcy z zakresu możliwości
dofinansowania rozwoju firmy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, korzystania z zewnętrznego finansowania,
3) przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
4) uzupełnianie wpisów do CEIDG o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń lub licencji,
5) uzupełnianie wpisów do CEIDG o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji, licencji i zezwoleń wytworzonych w komórkach organizacyjnych urzędu,
6) uzupełnianie wpisów do CEIDG o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie informacji uzyskanych z komórek organizacyjnych urzędu,
7) wydawanie zaświadczeń w oparciu o wpisy w gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
8) wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
9) udzielanie informacji o obowiązujących przepisach dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
10) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
11) przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie określenia dni, godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowychdla ludności,
12) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
13) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
14) współpraca z organizacjami ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
15) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o usługach turystycznych, w tym ewidencja obiektów hotelarskich i pól biwakowych,
16) prowadzenie analizy przedsiębiorczości i przedsiębiorstw na terenie gminy,
17) tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
18) współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców zarówno z terenu gminy jak i o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym,
19) archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjną.


 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 03.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry