BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Referat Kadr i Płac

 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
 
Kierownik: Edyta Pełka tel. 22 76 86 325
 

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

 1. realizacja polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu
  i struktury zatrudnienia w urzędzie,
 2. prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy w samorządzie, poprzez stosowanie wymaganej procedury związanej z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska, oraz realizacja zadań w zakresie odbywania służby przygotowawczej, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa przy nawiązywaniu
  i rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami urzędu,
 4. zgłaszanie i wyrejestrowywanie w ZUS pracowników oraz zleceniobiorców a także umów
  o dzieło,
 5. przygotowywanie innych dokumentów kadrowych związanych ze stosunkiem pracy (przeszeregowanie, awansowanie, nagradzanie, nakładanie kar itp.),
 6. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu,
 7.  ustalanie uprawnień pracowniczych dotyczących: wymiaru urlopu, dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz przygotowywanie w tym zakresie stosownych dokumentów,
 8. prowadzenie ewidencji obecności w pracy oraz ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych i innych nieobecności,
 9. prowadzenie spraw pracowników, w tym wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, kierowanie na badania wstępne, okresowe i kontrolne,  monitorowanie ważności szkoleń BHP,
 10.  prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w urzędzie (prowadzenie ewidencji czasu pracy),
 11.  prowadzenie i aktualizowanie bazy danych pracowników,
 12.  koordynowanie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu,
 13.  przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników,
 14.  wystawianie i przygotowywanie delegacji do rozliczenia,
 15.  przygotowywanie regulaminów i procedur dotyczących polityki kadrowej,
 16.  koordynowanie spraw z zakresu ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu,
 17.  prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK),
 18.  prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych,
 19.  prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzanych w urzędzie praktyk i stażów,
 20.  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie pozyskiwania pracowników w ramach form aktywizacji zawodowej,
 21.  współpraca ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy, w sprawach wymagających uzgodnień i opinii,
 22.  prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów z pracownikami o używanie samochodu do celów służbowych,
 23. rozliczanie umów zleceń – naliczanie i przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,
 24. sporządzanie list płac dla pracowników urzędu,
 25. naliczanie i wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego oraz finansowanych z budżetu państwa,
 26. wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 27. prowadzenie kartotek wynagrodzeń, kartotek wypłacanych zasiłków (rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych),
 28. sporządzanie przelewów dotyczących list płac,
 29. sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych do ZUS,
 30. sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników,
 31. naliczanie i wypłata ekwiwalentów oraz diet,
 32. sporządzanie deklaracji podatkowych i terminowe przekazywanie podatków i należności budżetu państwa,
 33. prowadzenie rozliczeń ZFŚS.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 24.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry