BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Referat Kadr

 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
 
Kierownik: Edyta Pełka tel. 22 76 86 325
 
Do zakresu działania Referatu Kadr należy w szczególności:
 1. realizacja polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu i struktury zatrudnienia w urzędzie,
 2. prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy w samorządzie, poprzez stosowanie wymaganej procedury związanej z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska, oraz realizacja zadań w zakresie odbywania służby przygotowawczej, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami urzędu,
 4. zgłaszanie i wyrejestrowywanie w ZUS pracowników oraz zleceniobiorców,
 5. przygotowywanie innych dokumentów kadrowych związanych ze stosunkiem pracy (przeszeregowanie, awansowanie, nagradzanie, nakładanie kar, itp.),
 6. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu,
 7. ustalanie uprawnień pracowniczych dotyczących: wymiaru urlopu, dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz przygotowywanie w tym zakresie stosownych dokumentów,
 8. prowadzenie ewidencji obecności w pracy oraz ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych i innych nieobecności,
 9. prowadzenie spraw pracowników, w tym wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, kierowanie na badania wstępne, okresowe i kontrolne,  monitorowanie ważności szkoleń BHP,
 10. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w urzędzie (prowadzenie ewidencji czasu pracy),
 11. prowadzenie i aktualizowanie bazy danych pracowników,
 12. koordynowanie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu,
 13. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników,
 14. wystawianie i przygotowywanie delegacji do rozliczenia,
 15. przygotowywanie regulaminów i procedur dotyczących polityki kadrowej,
 16. koordynowanie spraw z zakresu ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu,
 17.  prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK),
 18. prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych,
 19. prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzanych w urzędzie praktyk i stażów,
 20. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie pozyskiwania pracowników w ramach form aktywizacji zawodowej,
 21. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy, w sprawach wymagających uzgodnień i opinii,
 22. prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów z pracownikami o używanie samochodu do celów służbowych.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 09.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry